2 грудня 2016 року

14:26:33 02.12.2016 Назад

УЧАСТЬ ПРОФЕСОРА ВЕКЛИЧ ОКСАНИ ОПАНАСІВНИ ТА АСПІРАНТКИ СЕМКІВ ОЛЬГИ ВОЛОДИМИРІВНИ В РОЗРОБЛЕННІ АНАЛІТИЧНОЇ ДОПОВІДІ УКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРУ ЕКОНОМІЧНИХ ТА ПОЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІМ. ОЛЕКСАНДРА РАЗУМКОВА

24 листопада 2016 року Центр Разумкова спільно з Представництвом Фонду Фрідріха Науманна в Україні та за підтримки Міністерства екології та природних ресурсів України провели Фахову дискусію «Україна і політика протидії зміні клімату: економічний аспект».

До участі в дискусії були запрошені представники законодавчої та виконавчої влади, науковці, державні та незалежні експерти України з питань протидії зміни клімату, а також представники зарубіжних посольств та міжнародних організацій, банківської сфери та бізнес-структур, громадських організацій. Обговорювались нагальні питання щодо можливих наслідків зміни клімату для економічної діяльності в регіонах і країнах світу та в Україні; загальносвітові та європейські тенденції формування політики запобігання зміні клімату та адаптації до неї; структурні та технологічні аспекти політики низьковуглецевого розвитку економіки України; організаційні й економічні інструменти політики України з метою протидії зміні клімату та адаптації до неї.

Відбулась презентація результатів дослідження в форматі публікації (Україна і політика протидії зміні клімату: економічний аспект / Аналітична доповідь; за загальною редакцією В.Р. Сіденка та О.О. Веклич. – Київ: Заповіт, 2016. – 208 с., загальним обсягом 11 др. арк.). Це – перше в Україні наукове дослідження економічного «зрізу» чинної політики протидії зміни клімату, яке не лише спирається на глибинний аналіз означеного кола питань, а й враховує основні позиції громадян України щодо явища зміни клімату та державної політики протидії цим змінам поряд з баченням проблеми зміни клімату та шляхів її розв’язання українськими бізнес-менеджерами, завдяки статистично репрезентативним результатам відповідного соціологічного опитування.

Висновки, отримані в процесі проведеного аналітико-статистичного дослідження, слугували підґрунтям для опрацювання рекомендацій та комплексу конкретних заходів щодо інституціоналізації вітчизняного управління довгостроковою політикою запобігання зміні клімату та адаптації до неї, зокрема забезпечення ефективної імплементації положень Паризької угоди; істотного удосконалення механізмів стимулювання скорочення викидів парникових газів; концентрації державної політики на низці пріоритетів, які мають стати двигунами структурних змін в економіці України, в т.ч. підвищення енергоефективності української економіки, інтенсифікації використання відновлюваних джерел енергії тощо.

Чимала низка важливих питань була досліджена головним науковим співробітником відділу економічних проблем екологічної політики та сталого розвитку ДУ ІЕПСР НАН України д.е.н., професором О.О.Веклич. Серед них виокремлено групу проблем, пов’язаних із оподаткуванням викидів парникових газів та вуглецевого податку зокрема, фаховий аналіз яких дав можливість обґрунтувати та представити конкретні заходи по створенню в Україні цілісної податково-бюджетної частини вітчизняної нормативно-правової бази для обліку викидів парникових газів. Вагоме наукове та практичне значення мають рекомендації щодо заходів запровадження в Україні системи торгівлі викидами парникових газів, розроблені О.В.Семків – аспіранткою без відриву від виробництва відділу економічних проблем екологічної політики та сталого розвитку ДУ ІЕПСР НАН України (науковий керівник – д.е.н., професор О.О.Веклич).

В Україні готується до затвердження концепція реалізації державної кліматичної політики – перший стратегічний документ у сфері боротьби зі зміною клімату. В репрезентованій Аналітичній доповіді обґрунтовано важливий висновок: проблеми кліматоохоронної політики – це не просто новий виклик, а й принципово нові можливості кардинальної зміни застарілої структури економіки і застарілих технологій виробництва, причому реалізація таких можливостей в змозі забезпечити нарощення міжнародної конкурентоспроможності України. Виважене розв’язання цих проблем завдяки запровадженню науково грамотній національній політиці запобігання та протидії зміні клімату, на думку фахівців, стає наріжним каменем стратегії модернізації та економічного зміцнення України. Окрім того, комплексне за своїм характером питання протидії зміні клімату нині визначається одним з ключових компонентів в політиці розвитку Європи та Європейського Союзу, інтеграція в структури якого є стратегічним курсом України.

Політична підтримка кліматичних цілей в Україні, їх інтеграція до національної енергетичної стратегії, стратегії соціально-економічного розвитку, галузевих та регіональних стратегічних документів, а найголовніше – їх поступове досягнення – матимуть також ключове значення для формування та реалізації якісно оновленої внутрішньої енергетичної політики, яка б повною мірою відповідала сучасним уявленням про сталий розвиток економіки і суспільства.

Очевидно, що ефективно вирішити завдання протидії зміні клімату неможливо заходами лише на центральному державному рівні. Масштабність змін, які необхідно здійснити у цьому контексті, зумовлює необхідність широкої суспільної взаємодії на різних рівнях у процесах формування та імплементації вказаної політики. Відсутність в країні механізмів такої взаємодії і кооперації може мати своїм сумним наслідком істотне гальмування процесів об’єктивно необхідних змін.

Зважаючи на одностайну високу оцінку аналітичної доповіді «Україна і політика протидії зміні клімату: економічний аспект» учасниками фахової дискусії та висловлені ними побажання щодо розміщення її тексту в мережі Інтернету для більшої доступності широкому загалу, було прийнято погоджувальне рішення розмісти видання на сайті Центру Разумкова http://www.razumkov.org.ua/ukr/index.php