20 січня 2016 року

14:31:10 21.01.2016 Назад

ВІД ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ У ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ – ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ ОРІЄНТИРІВ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДНИМИ РЕСУРСАМИ

Відділом комплексної оцінки та управління природними ресурсами в 2015 році завершена комплексна фундаментальна наукова тема з економічної оцінки природного багатства України та її регіонів у вартісному вимірі. Результати цієї роботи обумовили жваві дискусії та зацікавили помітну кількість наукових організацій, вищих навчальних закладів і державних структур.

Із самого початку функціонування установи відділом під керівництвом д.е.н., проф. І.К.Бистрякова взято курс на розробку найсучасніших та інноваційних не тільки для національної, але і світової науки концептів природокористування – інституціоналізації, капіталізації та фінансизації, що дало змогу абсолютно по-новому підійти до оцінки природних ресурсів як капіталу і багатства, ефективності використання природного капіталу в системі національного господарства.

Логіку досліджень відділу вибудувано таким чином, що на початку запропоновано інституціональні засади розвитку природно-ресурсних відносин, в яких акцент зроблено на кластерно-корпоративних формах організації природокористування. На основі цих досліджень у подальшому обґрунтовано концептуальні засади капіталізації природних ресурсів у системі децентралізованої корпоративної економіки за допомогою інструментарію проектного фінансування та структурного управління.

Паралельно виконано комплекс робіт зі створення спочатку теоретико-методологічних засад, а потім – і дієвих методик комплексної оцінки природного капіталу з використанням таких сучасних інструментів, як теорія фінансів, дохідний підхід, ризикологія, інвестиційна теорія тощо, це дало змогу оцінити раніше неоцінені адекватно їх сучасному стану такі природні активи, як мінерально-сировинний, водний та екосистемний капітал не тільки у покомпонентному, але й просторовому вимірі. Результати цього дослідження включають багатий теоретичний, методичний, розрахунковий та картографічний апарат і мають велике значення не тільки для науки й освіти, але і сфери державного та місцевого управління, національної безпеки та оборони країни.

Сьогодні на основі комплексної оцінки природного багатства, інноваційних концептів «синьої», «зеленої» та «наноекономіки» відділом розробляється наукова тематика, пов’язана зі створенням сучасних фінансових механізмів управління природно-господарськими комплексами.

Співробітники відділу взяли участь в організації та реалізації низки спільних науково-практичних заходів щодо впровадження власник наукових розробок у систему освіти та управління національним господарством, зокрема, форуму студентських інвестиційних проектів «Тельбін-2015» та науково-практичного семінару «Сучасний стан трансформаційних процесів у фінансово-кредитній сфері» на базі Київського університету ринкових відносин.

У перспективі колектив відділу працюватиме в напрямі імплементації вказаних розробок у процесі вирішення виключно важливого практичного завдання – створення алгоритму переходу України до європейської практики управління природними ресурсами, що забезпечуватиме ефективну інтеграцію національного господарства в економічний простір Європи. Налагоджується механізм постійної творчої співпраці відділу з провідними вищими начальними закладами України, державними установами та громадськими організаціями, що зацікавлені науковими розробками у сфері використання та охорони природних ресурсів.

 

 Зав. відділу, д.е.н., проф. І.К. Бистряков