2 вересня 2015 року

13:50:01 02.09.2015 Назад

ІНВЕСТИЦІЇ В ЕКОЛОГІЧНІ ПРОЕКТИ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА МЕХАНІЗМИ НАРОЩЕННЯ

В структурі капітальних інвестицій на охорону навколишнього природного середовища найбільшу питому вагу мають власні кошти підприємств, організацій, установ, а також кошти Державного та місцевих бюджетів, зокрема фондів охорони навколишнього природного середовища.

У динаміці капітальних інвестицій на охорону навколишнього природного середовища у фактичних цінах за період з 2007 по 2013 рік, профінансованих із Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, значне збільшення спостерігалося у 2008 та 2010 роках порівняно з попереднім роком. Капітальні інвестиції на охорону довкілля у 2008 році порівняно з 2007 роком збільшилися на 59,1 млн. грн, а у 2010 році порівняно з 2009 роком – на 96,6 млн. грн. Починаючи з 2010 і закінчуючи 2013 роком в динаміці номінальної величини капітальних інвестицій на охорону навколишнього природного середовища чітко проявляється низхідний тренд.

Зростання величини капітальних природоохоронних інвестицій у 2008 та 2010 роках зумовлене необхідністю усунення техногенних катастроф, особливо у Західному регіоні країни. Більше того, державні капітальні інвестиції природоохоронного спрямування мають не превентивну (попереджувальну), а відшкодувальну спрямованість, що якраз і є причиною неготовності ветхої природоохоронної інфраструктури до техногенних викликів.

Про значне скорочення в цілому реального обсягу природоохоронних капітальних інвестицій держави свідчить також їх динаміка за період з 2007 по 2013 роки в порівняних цінах. У 2013 році величина капітальних інвестицій в охорону довкілля, профінансованих з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, у порівняних цінах відносно 2007 року знизилася на 29,1 млн. грн.

Вагомим джерелом фінансування капітальних природоохоронних інвестицій є кошти місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища. За період з 2007 по 2013 рік в динаміці цих інвестицій у фактичних цінах спостерігалось дві висхідні тенденції: перша висхідна тенденція – 2007-2009 роки, друга висхідна тенденція – 2010-2012 роки. У 2010 році порівняно з 2009 та у 2013 порівняно з 2012 мало місце зменшення обсягів природоохоронних капітальних інвестицій, профінансованих за рахунок цільових фондів місцевих бюджетів. У порівняних цінах величина цих інвестицій є ще мізернішою і в цілому свідчить про відсутність висхідного тренду.

Фінансування капітальних природоохоронних інвестицій з місцевих фондів охорони довкілля у порівняних цінах в 2013 році зменшилося відносно 2007 року на 26,6 млн. грн, хоча у номінальному вираженні спостерігається зростання. Представники вищого політичного та адміністративного істеблішменту, говорячи про збільшення обсягів фінансування екологічних проектів, якраз оперують номінальними величинами, тому й твердження про позитивні зрушення в цьому напрямі не відповідають дійсності.

Основними інвесторами проектів модернізації природоохоронної інфраструктури та відтворення природно-ресурсного потенціалу в Україні виступають підприємства, організації, установи. Їх частка у загальній величині капітальних природоохоронних інвестицій у 2013 році становила 60%.

За період з 2007 по 2010 рік значних зрушень в динаміці капітальних інвестицій в охорону довкілля у фактичних цінах, профінансованих за рахунок підприємств, організацій, установ, не відбувалося. У 2010 році порівняно з періодом 2007-2009 спостерігалося деяке їх зниження (рис. 1). Причиною було поглиблення економічної стагнації внаслідок світової фінансової кризи, що кумулятивним чином відобразилося на здатності підприємств фінансувати навіть критично необхідні екологічні проекти. Значне зростання номінальної величини природоохоронних капітальних інвестицій відбулося у 2011 році порівняно з 2010 роком (зростання склало 2152, 5 млн. грн).

Це стало наслідком певної макроекономічної стабілізації у зв’язку з антикризовими діями уряду, спрямованими на припинення соціально популістської економічної політики держави. На жаль у 2012 та 2013 році почергово мали місце низхідні тенденції в динаміці капітальних природоохоронних інвестицій у фактичних цінах, профінансованих підприємствами, установами та організаціями.

В цілому за період з 2007 по 2013 рік номінальна величина капітальних інвестицій на охорону навколишнього природного середовища за рахунок власних коштів названих суб’єктів господарської діяльності зросла (зростання у 2013 році порівняно з 2007 роком склало 1302 млн. грн). Натомість реальна величина (капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища у порівняних цінах) у 2013 році порівняно з 2007 зменшилася – зменшення становило 348,9 млн.грн.

Рис. 1. Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища у фактичних та порівняних цінах, профінансовані за рахунок власних коштів підприємств, організацій, установ (розраховано за даними Державної служби статистики України)

 

Отже, у 2013 році порівняно з 2007 роком в цілому відбулося зниження реальної величини природоохоронних капітальних інвестицій, профінансованих з Державного і місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища, а також власних коштів підприємств, установ та організацій. Номінальне зростання цих інвестицій не є показником нарощення інвестиційного потенціалу модернізації природоохоронної інфраструктури та відтворення природно-ресурсного потенціалу. Збереження такої негативної тенденції на тлі надмірного рівня фізичного спрацювання основного капіталу промислового виробництва та високого зносу об’єктів природоохоронної інфраструктури ще більше поглибить екологічні проблеми соціально-економічного розвитку України і підвищить ймовірність настання техногенних аварій.

На думку завідувача відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів ДУ ІЕПСР НАН України В.А.Голяна, необхідно принципово змінити державну політику стимулювання інвестування екологічних проектів. З поглибленням процесів децентралізації та реформи місцевого самоврядування має бути кардинально переглянута роль місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища в процесах інвестування екологічних проектів.