21 травня 2023 року

19:57:14 21.05.2023 Назад

ЄВРОПЕЙСЬКІ ОРІЄНТИРИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Євроінтеграційний процес, який реалізовується в Україні, вимагає приведення системи публічного управління в Україні у відповідність до вимог Євросоюзу. З цією метою у свій час Україна долучилась до програми SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management). Це спільна програма Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР/OECD) та Європейського Союзу. Діяльність програми спрямована на вдосконалення державного управління, а отже, підтримку соціально-економічного розвитку шляхом підвищення потенціалу державного сектора, посилення горизонтального управління та покращення підходів до розробки та впровадження реформ державного управління, включаючи належне визначення пріоритетності, послідовності та бюджетування змін на основі спеціально розроблених принципів державного управління SIGMA.

В основу принципів SIGMA покладено  концепцію належного врядування, спрямовану на побудову відкритої, підзвітної та партисипативної системи публічного управління. Ці принципи стосуються, зокрема, стратегії реформування державного управління; розробки і координації публічної політики; функціонування державної служби та управління людськими ресурсами; підзвітності у публічному секторі; надання послуг та управління державними фінансами тощо.

Цим та іншим питанням було присвячене секційне засідання «Взаємовідносини Україна – ЄС» науково-практичної конференції «Європейські орієнтири публічного управління» в рамках Тижня Європи в Національному університеті біоресурсів і природокористування України у м.Києві 12 травня 2023 року. Метою конференції була інтеграція зусиль у пошуку дієвих підходів до розв’язання актуальних теоретичних, методологічних та практичних викликів, пов’язаних з формуванням та функціонуванням ефективної системи публічного управління відповідно до принципів державного управління SIGMA.

У конференції взяли участь державні службовці, науковці, викладачі, аспіранти, докторанти та студенти НУБІП. Конференція відбулася в очному та онлайн-форматах. На секційному засіданні конференції із доповіддю «Інтеграція фінансової системи України в систему сталих фінансів ЄС» виступив провідний науковий співробітник відділу методології сталого розвитку ДУ ІЕПСР НАН України к.е.н., с.н.с., доц. Д.В.Клиновий. Доповідь було підготовлено, відповідно Угоди про співпрацю між відділом методології сталого розвитку ДУ ІЕПСР НАН України та кафедрою індустрії гостинності та сталого розвитку ННІУЕП ТНУ імені В.І.Вернадського, у співавторстві із завідувачкою цієї кафедри, к.е.н., с.н.с., доц. І.О.Петровською.

У своєму виступі Д.В.Клиновий  охарактеризував стратегічні засади побудови системи сталих фінансів в Україні на основі  європейських підходів, які  базуються на імплементації екологічних, соціальних та управлінських (ESG) критеріїв у систему корпоративного управління фінансових установ; формуванні системи управління екологічними та соціальними ризиками (environmental and social risk management, ESRM); критеріальному оцінюванні та відборі проєктів для фінансування, з урахуванням їх ролі для сталого розвитку на основі запровадження національної «Зеленої» таксономії; обов’язковому розкритті фінансовими установами інформації про сталий характер їх діяльності тощо. У доповіді було наголошено на тому, що становлення сталих фінансів в Україні шляхом глокалізації європейських підходів до розвитку сталої фінансової системи дозволить сформувати потужну та дієву фінансову основу для національної системи сталого господарювання, а також сприятиме пришвидшенню інтеграції нашої країни до Європейського Союзу.

 

Відділ методології сталого розвитку

Д.В.Клиновий к.е.н., с.н.с., доц.