20 квітня 2023 року

18:35:04 20.04.2023 Назад

ФІСКАЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ МАЛИХ РІЧОК

Фіскальне регулювання водокористування на сучасному етапі не володіє достатнім набором методів та важелів, які б дали змогу посилити бюджетнонаповнюючу функцію залучення водних ресурсі малих річок у відтворювальний процес, активізувати процеси економії водних ресурсів, забезпечити ефективний перерозподіл водного доходу між бюджетами різного таксономічного рівня, запобігти надмірному забрудненню природних водних об’єктів. Війна лише загострила проблеми водного господарства в Україні.

Визначальним фактором екологічної стабільності та стабільності розвитку економіки країни в цілому є стан водних джерел, оскільки вода є як соціально значущим ресурсом, так і допоміжним компонентом або матеріальною основою виробництва. У свою чергу, раціональне використання, охорона та відновлення водних ресурсів малих річок  неможливе без належного фінансового забезпечення, яке базується на фіскальному регулюванні використання водних ресурсів та скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти.

Прийняття рішень щодо використання водних ресурсів малих річок відбуватиметься в умовах невизначеності, яке ґрунтується на тому, що ймовірності різних варіантів розвитку подій невідомі. У цьому випадку суб'єкт керується своїми ризиковими перевагами й критерієм вибору з усіх альтернатив за складеною «матрицею рішень». Прийняття рішень в умовах ризику передбачає диференціацію ймовірності здійснення кожної ситуації. Такий підхід  дає змогу оцінити  одержані значення ефективності і вибрати для реалізації варіант з найменшим ступенем ризику.

Важливим напрямом удосконалення податкового регулювання використання водних ресурсів малих річок має стати інституціональне закріплення надходження _одо ресурсні_ платежів не до загального фонду відповідних бюджетів, а до спеціального. Це дозволить накопичені _одо ресурсні платежі використовувати для потреб фінансування проектів відтворення та охорони природних водних об’єктів  малих річок, а також проектів модернізації водогосподарської та водоохоронної інфраструктури.

 

Відділ економічних проблем водокористування