23 січня 2023 року

21:30:06 23.01.2023 Назад

ФОРМУВАННЯ ТРІАДИ ПРОСТОРОВИХМЕХАНІЗМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАЄКТОРІЇ СТАЛОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ

На сьогодні визначення та реалізація на практиці адекватних реальним процесам шляхів переходу до національного концепту сталого господарювання вимагає формування дієвих просторових механізмів забезпечення сталого господарювання, розроблених за урахування й всебічного вивчення загальних тенденції у трансформації економічних систем, характерних для світової ділової спільноти. Говорячи про еколого-орієнтовні й соцієтальні напрями розвитку, визнаємо, що вони мають передбачати систему видів економічної діяльності, які пов'язані з виробництвом, розподілом та споживанням товарів і послуг. Саме вони й убезпечують та призводять до підвищення добробуту людини у довгостроковій перспективі, при цьому не наражаючи майбутні покоління на вплив значних соціально-економічних і екологічних ризиків або ж екологічного дефіциту.

Визначення, за використання методологічних засад гомеостазу, та обґрунтування пріоритетних напрямів розбудови національної системи сталого господарювання дозволяє признати за доцільне формування одного з ключових просторових механізмів забезпечення траєкторії сталого господарювання – механізму розбудови національної системи сталого господарювання. А, до його складу включити три системоутворюючі регулятори (підмеханізми), які й представлено на рисунку 1.

2023-01-23-212527596

 

При цьому, в якості інструментарію реалізації дії на практиці цих підмеханізмів, вважаємо за доцільне використати специфічний комбінований комплекс реструктуризаційних методів розбудови та регенерації національної системи сталого господарювання (СГ), синхронно сформувавши новий формат простору поведінки множини суб’єктів господарювання.

Другим просторовим механізмом слід визнати замкнено-ланцюговий механізм управління забезпеченням сталого господарювання за методологією проєктування та структурно-логічної організації управлінських методів і засобів у контексті забезпечення стійкості господарських систем. Побудова цього просторового механізму виконана за двома групами системоутворюючих (системно-гомеостатичних) підмеханізмів (рис. 2):

системо-організаційної природи:а) адаптаційно-стабілізаційний підмеханізм генерування еволюційного гомеостазу господарських систем;б) бінарно-прогностичний підмеханізм генерування резистентного гомеостазу господарських систем;

системно-функціональної природи: а) репаративно-алармовий підмеханізм генерування структурного гомеостазу господарських систем;б) кібернетично-просторовий підмеханізм генерування системного гомеостазу господарських систем.

2023-01-23-212625747

 

У цьому контексті, також слід визнати за доцільне необхідність використання (задля сформування комплексу просторових механізмів забезпечення траєкторії сталого господарювання) саме удосконаленої структури (а також змісту і функцій) узагальненого замкнено-ланцюгового механізму управління забезпеченням сталого господарювання в якості одного з конститутивно-ключового механізму забезпечення траєкторії сталого господарювання у періоді «забезпечення» з екологічною домінантою. 

Зазначимо, що багаторівнева схема бінарного формування, переформатування та реалізації дії замкнено-ланцюгового механізму також стане основою для забезпечення траєкторії сталого господарювання у цьому періоді. Оскільки, замкнуті цикли управління обумовлені побудовою системоутворюючих регуляторів у двох паралельних площинах (структурно-організаційної та структурно-функціональної природи) гомеостатичних підмеханізмів управління забезпеченням сталого господарювання і, відповідно, дозволяють підтримувати за цільовим орієнтиром визначену траєкторію завдяки майже одночасним «запуском» адаптаційно-стабілізаційного й бінарно-прогностичного підмеханізмів, що дозволять виконати і синхронне введення в дію репаративно-алармового й кібернетично-просторового підмеханізмів.

Фактично ж, враховуючи обґрунтовані дослідниками обидва періоди циклу сталого господарювання, у першому періоді «підтримки» з соцієтальною домінантою на першому етапі реорганізації (РП-1) застосовуються методи і засоби структурно-організаційного управління, як і на першому етапі періоду «забезпечення» з екологічною домінантою (РЗ-1). При цьому, формується та запроваджується у практику адаптаційно-стабілізаційний підмеханізм генерування еволюційного гомеостазу (системо-організаційний вид регулятора), якій на наступному етапі (рекомбінації) – трансформується у репаративно-алармовий підмеханізм генерування структурного гомеостазу господарських систем (системно-функціональний вид регулятора). Таким чином, досягнення структурного гомеостазу убезпечує еволюційність трансформації і перебудови внутрішнього середовища господарських систем на етапах рекомбінації (РП-2 та РЗ-2) як у періоді «підтримки», так і у періоді «забезпечення». На етапах рекомбінації (за обома періодами) запускається також і бінарно-прогностичний підмеханізм генерування резистентного гомеостазу, дія кого продовжується разом із кібернетично-просторовим підмеханізмом генерування системного гомеостазу господарських систем на етапах ревіталізації (РП-3, РЗ-3).

Третім конститутивно-ключовим просторовим механізмом в межах сформованого комплексу – є організаційний механізм управління процесом гармонізації сталого господарювання в умовах зростання загроз і ризиків. При його розбудові дослідниками використано також бінарну структуру як для його сформування, так і реалізації дії за урахування чотирьох видів струнних взаємодій, при врахуванні як їхньої сили, так і спрямованості реалізації. Причому, з огляду на базові методологічні обґрунтування та ідентифіковані й визначені специфічні бінарні особливості забезпечення системного гомеозтазу, на авторське переконання, до складу організаційного механізму управління процесом гармонізації в умовах зростаючих загроз і ризиків, інкорпоровані чотири конститутивно-ключові дуальні підмеханізми, які і реалізовують свої функції одночасно і, в якості системо-утворюючих регуляторів, і в якості важелів ціле-орієнтованого впливу задля підтримання визначеної траєкторії сталого господарювання (рис. 3).

Це структурно-функціональний, алармово-безпековий, резонансний і гравітаційний підмеханізми управління процесом гармонізації сталого господарювання (рис. 3), які побудовані за використання:

дуальних принципів генерування бінарних властивостей до гармонізації інтересів:дуальності; Т-дуальності; S-дуальності; U-дуальності; компактифікації; локалізації;

принципів управління та коригування властивостями системи сталого господарювання:реалізації форсайт-технологій управління; багато-вимірності простору функціонування;

принципів гармонізації діяльності та збалансування: забезпечення системного гомеостазу; стратегічного планування.

image

 

Отже, за результатами дослідження пропонується до використання комбінований комплекс просторових механізмів забезпечення траєкторії сталого господарювання у складі з трьох системоутворюючих регуляторів:

механізму розбудови національної системи сталого господарювання;

організаційного механізму управління процесом гармонізації сталого господарювання;

 замкнено-ланцюгового механізму управління забезпеченням сталого господарювання.

Реалізація дії на практиці зазначеної тріади просторових механізмів та синхронізація введення їхніх елементарних складових за кожним із періодів сталого господарювання («підтримки» з соцієтальною домінантою та «забезпечення» з екологічною домінантою) і дозволить за повним циклом сталого господарювання убезпечити відповідну траєкторію за визначеним, згідно сучасних умов функціонування національної соціально-економічної системи, орієнтиром.

 

Відділ методології сталого розвитку

В. В. Микитенко, д.е.н., проф.,

 Заслужений діяч науки і техніки України