2 листопада 2022 року

18:11:56 02.11.2022 Назад

ЧЕТВЕРТА ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ»25 – 26 жовтня 2022 р.

У контексті проблематики сталого розвитку на сьогодні одним із найважливіших завдань є інтеграція в національну господарську систему найсучасніших європейських підходів до реалізації екологічної політики, які насамперед стосуються реалізації проектів зеленого переходу, формування зеленої таксономії видів економічної діяльності, а також запровадження сучасних європейських принципів належного врядування та нового публічного менеджменту, які передбачають широке залучення стейкхолдерів до вирішення завдань сталого розвитку.

Цим та іншим питанням було присвячено Четверту Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Євроінтеграція екологічної політики України», яка відбулася 25 – 26 жовтня 2022 р. у м. Одеса на базі Одеського державного екологічного університету, кафедри екологічного права і контролю на платформі  Zoom. У процесі проведення Конференції на секціях було обговорено наступні проблемні питання: глобальні та регіональні екологічні проблеми; охорона природних комплексів; інтегроване управління природокористуванням; імплементація Європейського екологічного права; екологічні засади інтродукції та збагачення біорізноманіття.

На конференції виступили зав. відділу методології сталого розвитку ДУ ІЕПСР НАН України д.е.н., проф. Бистряков І.К. та п.н.с. цього ж відділу, к.е.н., с.н.с., доц. Клиновий Д.В. із доповіддю «Інтегрована модель управління сталим господарюванням».

В доповіді було представлено модель таксону комунікативних зв’язків національної системи сталого господарювання, яка носить фрактальний характер, функціонує на принципах самовідтворення та саморозвитку і реалізується через стейкхолдерський підхід до розробки та фінансування форсайт-проєктів сталого розвитку. Наголошено, що на етапі переходу до постіндустріального типу господарської діяльності в Україні модель організації системи сталого господарювання доцільно будувати як інтегровану сукупність інформативно-комунікативних таксонів, а національна модель просторового сталого розвитку має формуватися за єдиною смислової схемою у просторовому фракталі, який інтегрує в себе загальнонаціональний, регіональний та муніципальний рівні національного господарства. Вказано, що впровадження на практиці подібної моделі відбуватиметься через розробку форсайт-проєктів сталого розвитку і таким чином реалізується концепт сталого господарювання, котрий можна сформулювати як «єдність через множину», яка досягається продуктивною участю усіх зацікавлених сторін – влади, бізнесу і населення у вирішенні завдань сталого просторового розвитку.

 

Відділ методології сталого розвитку