16 червня 2022 року

09:09:01 16.06.2022 Назад

ІХ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ «РОЗВИТОК ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ СОЦІОГУМАНІТАРНИХ НАУК: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ», 9 – 10 ЧЕРВНЯ 2022 Р.

На сьогодні в Україні в науковій проблематиці соціогуманітарного напряму актуалізуються питання організації сталого господарювання у реаліях світової пандемії COVID-19 та військового часу. В таких умовах украй важливо забезпечити сталість фінансової системи країни задля полягання та досягнення взаємопов’язаних між собою фінансових та нефінансових, тобто соціальних, екологічних та безпекових цілей господарських суб’єктів. Це може бути реалізовано шляхом організації у нас в країні відповідної структури фінансових відносин, у якій за допомогою сучасних фінансових механізмів та інструментів, а також за рахунок відповідальної фінансової поведінки в інвестиційній сфері, банкінгу, страхуванні та в операціях на фондовому ринку можуть бути досягнуті позиції прибутковості економічної діяльності, ліквідності активів, платоспроможності учасників господарських відносин та їх фінансової стійкості одночасно із дотриманням новітніх критеріїв сталої фінансової діяльності в частині урахування в ній соціальних та екологічних факторів,  принципів належного управління й приділення необхідної уваги питанням безпеки.

Цим та іншим проблемам було присвячено ІХ Всеукраїнську науково-практичну конференцію з міжнародною участю  «Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи», яка відбулася 9 – 10 червня 2022 р. в адміністрації Петриківської територіальної громади з використанням інформаційних технологій дистанційного доступу.  Конференцію було організовано Дніпровським державним технічним університетом на базі кафедри соціології. Напрямками роботи Конференції були соціологія, політологія, державне управління і місцеве самоврядування, соціальні комунікації, історія, психологія, економіка і менеджмент, філологія, педагогіка, філософія та декоративно-прикладне мистецтво тощо. 

У рамках конференції, на круглому столі, який проходив в онлайн-режимі, із доповіддю «Перспективи формування системи сталих фінансів в Україні» виступив к.е.н., с.н.с., доц. Клиновий Д.В. У представленій ним доповіді було висвітлено проблематику забезпечення сталості фінансової системи країни через визнання та прийняття державними структурами, насамперед – Національним Банком України та Міністерством фінансів, в якості стратегічного підґрунтя фінансової політики принципів сталих фінансів Фінансової ініціативи Програми ООН з навколишнього середовища та трансляція цих принципів на нижчі рівні влади – регіональний та муніципальний у якості складової такої політики в частинні обов’язкового урахування екологічних, соціальних та управлінських (англ. Ecological, Social, GovernanceESG) критеріїв у діяльності не тільки усіх фінансових  установ, але й усього корпоративного сектору, а головне – в фінансовій політиці органів публічної влади в центрі та на місцях. Доповідачем було також запропоновано створення суверенного фінансового фонду реконструкції  національного господарства на основі надходжень від природної ренти та фінансової допомоги від міжнародних партнерів. 

Впровадження принципів сталості в діяльності фінансової системи держави  дозволить посилити можливості забезпечення фінансовими ресурсами потреб національної економіки під час реконструкції національного господарства, зміцнить позиції кредитно-фінансових установ, інвестиційних, страхових компаній, а також закладів фондового ринку у виконанні своїх функцій через прийняття ними правил відповідальної фінансової поведінки та визнання пріоритетності цілей сталого розвитку.

Відділ методології сталого розвитку

Клиновий Д.В. к.е.н., с.н.с., доц.