21 грудня 2021 року

08:08:14 21.12.2021 Назад

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ВОДОКОРИСТУВАННЯ З УРАХУВАННЯМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ

Дослідження, пов’язані з розробленням концептуальних підходів до створення інституціональних та фінансово-економічних механізмів економічного обґрунтування планів управління річковими басейнами та фінансування витрат на їх реалізацію є надзвичайно актуальними. У міжнародній практиці для цього існує велика кількість різних організаційних та економічних інструментів, що діють через розвиток інституцій, розроблення відповідного законодавства, оптимізацію наявних та запровадження нових методів фінансового забезпечення сталого водокористування.

За результатами аналізу міжнародного досвіду,можна виокремититакі групи організаційнихта економічних інструментів розвитку сталого водокористування в умовах децентралізації влади:

        створення корпоративних органів для прийняття рішень у складі басейнових управлінь, водогосподарських організацій та органів місцевого самоврядування;

        оптимізація системи оподаткування на місцевому рівні (в межах річкових басейнів та управлінь каналами) для забезпечення покриття витрат на реалізацію заходів щодо збереження водних ресурсів та модернізацію й реструктуризацію об’єктів водогосподарського комплексу;

        посилення ролі громадських організацій, освітніх та наукових установ у підвищенні рівня освіченості населення щодо збереження водних ресурсів та ефективного їх використання;

        запровадженнянезалежного комплексного моніторингу якості та кількості водних ресурсів, а також якості управління водними ресурсами таефективності їх використання;

        створення потужних інформаційних систем акумуляції й аналізу даних щодо стану водних ресурсів та управління водними ресурсами.

На особливу увагу заслуговує досвід різних країн з організації систем оподаткуванняна місцевому рівні, більшість з яких ґрунтується на таких принципах:

        усі, хто отримує користь від водогосподарської діяльності,повинні сплачувати;

        витрати на реалізацію планів управління басейнами мають покриватися не лише податками, а й іншими інвестиційними ресурсами;

        система рентних відносин повинна мати гнучку структуру, що дозволить знизити фіскальний тиск на водокористувача і водночас дасть змогу органам місцевого самоврядування заощадити кошти на відновлення водних ресурсів;

        забруднювач повинен сплачувати податок, якій формується за тим самим принципом урахування інвестиційної складової.

Такі підходи до побудови політики водокористування дозволяють європейським країнам забезпечувати належний рівень водокористування, якості питної води та стану водних об’єктів, підтримувати стратегічні запаси води у кількісному і якісному вимірах, здійснювати відповідне регулювання в разі надзвичайних ситуацій.

Економічна сутність ренти за спеціальне водокористування значно розширюється, якщо розглядати її не як фіскальний механізм, а як складову механізму суверенного розподілу. За результатами досліджень нашої установи, система суверенного добробуту, побудована на основі правового інституту громадянської власності на природні ресурси,в перспективі може реалізовуватися шляхом відкриття в державній фінансовій установі (фонді громадянських дивідендів — ФГД) спеціальних персональних рахунків, на які рента рівною мірою нараховуватиметься щороку всім без винятку громадянам України за правом громадянства, а також вилученням певної частини ренти в суверенний фонд (фонд суверенного добробуту — ФСД) для потреб майбутніх поколінь. Отримані результати корелюють з досвідом європейських країн щодо створення спеціальних фондів, джерелами формування яких є природно-ресурсна рента. Такі фонди виконують низку функцій: стабілізаційну, інвестиційну, ощадну, пенсійного забезпечення.

Відокремлення підприємницького прибутку від природної ренти є основним завданням для державних структур, які здійснюють контроль за імплементацією вимог Європейського Співтовариства до збереження та відновлення водних ресурсів України в умовах децентралізації влади. 

Досягнення в Україні європейського рівня екологічного оподаткування є необхідною умовою вирішення сукупності екологічних проблем. Для цього необхідно переглянути на основі європейського досвіду ставки екологічних податків, їх структуру та базу нарахування.

Відділ економічних проблем водокористування