21 вересня 2021 року

21:37:22 21.09.2021 Назад

СТРУКТУРУВАННЯ СЦЕНАРНО-СИНЕРГЕТИЧНИХ ДОМІНАНТ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНИМ ВИМІРОМ

Традиційні підходи й концепції управління соціо-еколого-економічними системами все частіше виявляються недостатніми для вирішення складних сучасних проблем, оскільки суттєво змінилося зовнішнє середовище та зросла його невизначеність. Зазначені системи за своєю сутністю є синергетичними з нелінійною динамікою поведінки, яка визначається як внутрішніми імпульсами розвитку таких систем, так і антропо-техногенним впливом. Важливою проблемою сучасного розвитку суспільства є комплексна безпека таких систем, яка містить в собі техносферну, техногенну, інформаційну безпеку. В комплексі вони визначають певний рівень безпеки життєдіяльності в сучасному суспільстві. Так, техногенні надзвичайні ситуації (НС) з синергетичними ефектами на сучасному етапі розвитку техносфери в Україні виникають внаслідок, по-перше, підтримання не на належному рівні технічного стану сучасних складних техногенних об’єктів; по-друге, через нехтування правил безпеки поводження зі складними техногенними  об’єктами, які внаслідок розвитку технічних й технологічних можливостей потребують більшої уваги до їх безпечної експлуатації.

Саме тому для аналізу поведінки соціо-еколого-економічних систем необхідно застосовувати синергетичний підхід. Розробка системи домінант соціо-еколого-економічного розвитку покликана сформувати чітку картину результативних орієнтирів для управління еколого-економічними системами, адже процеси у таких відкритих нерівноважних системах з принциповою нелінійністю, присутністю зворотних зв’язків зумовлюють появу нових можливостей здійснення керуючого впливу. Основним інструментом управління синергетичними системами є сценарій розвитку. Управління системою синергетичних домінант через використання визначеного сценарію розвитку сприятиме прискоренню економічного зростання та покращенню соціального, екологічного, техногенного становища соціо-еколого-економічних систем всіх територіальних рівнів.

Розробка системи домінант екологобезпечного природокористування  покликана сформувати чітку картину результативних орієнтирів для управління соціо-еколого-економічними системами всіх територіальних рівнів за визначеним сценарієм розвитку. Представляється, що з позицій управління можна виділити такі види сценарно-синергетичних домінант, що стосуються техногенної безпеки – інституційні, нормативно-правові, адміністративно-організаційні, фінансово-економічні.

Важливими інституційними домінантами є:

- адаптація нормативно-правової бази забезпечення природно-техногенної безпеки до норм міжнародного та європейського права;

- посилення процесів упорядкування інституцій за принципами підпорядкування (відомчий, територіальний), та ієрархічними рівнями (держава – регіони – місцеві територіальні громади).

- вдосконалення нормативно-правової бази щодо діяльності місцевих територіальних громад як органів місцевої влади внаслідок реформування системи місцевого самоврядування в Україні.

У зв’язку із необхідністю  забезпечити поетапне наближення  природоохоронного законодавства до відповідних директив ЄС, важливе значення для вдосконалення державного управління та підвищення рівня техногенної безпеки в Україні є розробка нових підходів у процесах формування механізмів державного управління природно-техногенною безпекою в сучасних умовах, зокрема, запровадження ризик-орієнтовного підходу до управління техногенною безпекою.

Важливими домінантами нормативно-правового характеру можна вважати такі:

- розвиток нормативно-правової бази забезпечення природно-техногенної безпеки у напрямку розробки системи управління ризиками;

- поліпшення нормативно-правового забезпечення щодо функціонування об’єктів критичної інфраструктури.

Планування і здійснення системи адміністративно-правових і економічних заходів, спрямованих на зниження ризику; організація збору та зберігання даних про небезпечні об’єкти, їх всебічний аналіз і визначення найбільш “вузьких” місць, що потребують найбільшої уваги (ранжування підприємств за ступенем небезпеки); вдосконалення організаційної структури підрозділів, що відповідають за ліквідацію наслідків НС.

Представляється, що важливими адміністративно-організаційними домінантами управління техногенною безпекою є: 

- розвиток інформаційно-аналітичної, науково-обґрунтованої системи моніторингу і прогнозування екологічної та природно-техногенної безпеки (для виявлення спектру ризиків, їх характеру, класифікації і групування ризиків, контролю ризиків);

- розробка системи кількісного аналізу і вимірювання ризиків (для розрахунку ризиків, їх оцінки та обліку);

- проектування стратегій ризик-менеджменту (для вибору оптимальної стратегії для прийняття рішень і реалізації стратегії для мінімізації ризиків).

Фінансово-економічні важелі управління техногенною безпекою мають винятково важливе значення в сучасних умовах розвитку соціо-еколого-економічних систем всіх територіальних рівнів. Застосування економічного механізму регулювання природно-техногенної безпеки допомагає досягненню певних цілей: зниженню втрат при надзвичайних ситуаціях техногенного та природного характеру; компенсації шкоди, завданої підприємствами, установами та організаціями, стихійними лихами здоров'ю і майну населення, якісному стану навколишнього середовища; скороченню втрат при надзвичайних ситуаціях техногенного та природного характеру; участі (у тому числі фінансовій) недержавних підприємств, установ і організацій у здійсненні заходів, спрямованих на організацію благоустрою населених пунктів та захисту населення і довкілля від екологічної небезпеки. Можна відзначити такі домінанти  управління техногенною безпекою фінансово-економічного характеру:

- здійснення екологічної модернізації техногенно-небезпечних виробництв, створення і впровадження прогресивних, екологічно безпечних технологій;

- інноваційно-інвестиційний розвиток потенційно-небезпечних виробництв з метою посилення їх техногенної безпеки. 

Відділ екологічної та природно-техногенної безпеки

Горський А.М., к.е.н., старший науковий співробітник