О Г О Л О Ш Е Н Н Я

Правила прийому до аспірантури та докторантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії та доктора наук Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» на 2021 рік

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ
до аспірантури
з відривом від виробництва та без відриву від виробництва
за спеціальністю:
051 Економіка
спеціалізація «Економіка природокористування
та охорони навколишнього середовища»
Прийом документів до аспірантури проводиться до 10 вересня 2021 року.
Звертатись за адресою: м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 60, відділ кадрів,
т. 486-90-40

Перелік документів, які подають вступники заяву на ім'я директора (подається вступником особисто в паперовій формі);
особовий листок по обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступних до аспірантури навчається або працює;
автобіографію;
фотокартки (3х4) – 3 шт.;
медичну довідку про стан здоров'я за формою 086/о;
копію диплома магістра (спеціаліста) з додатками із здобутої спеціальності;
особи, які здобували відповідну освіту за кордоном – копію нострифікованого диплома;
список опублікованих наукових статей і винаходів за обраною спеціальністю, ксерокопії опублікованих статей/тез (за наявності);
дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності у роздрукованому вигляді (згідно з додатком 2);
вступники до аспірантури, які не мають опублікованих наукових праць, подають наукову доповідь (реферат) з обраної ними наукової спеціальності з рецензією передбачуваного наукового керівника або завідувача відповідного наукового відділу Інституту.
витяг з протоколу засідання вченої ради вищого навчального закладу для осіб, рекомендованих в аспірантуру безпосередньо після закінчення ВНЗ;
копію військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
копію паспорта;
копію трудової книжки для працюючих (засвідчена в установленому порядку);
копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;
згоду на збір та обробку персональних даних;
поштові конверти з марками (2 шт.);
швидкозшивач.
Паспорт, диплом про вищу освіту вступники пред’являть особисто.
Дослідницька пропозиція – це науковий текст обсягом до 5 сторінок, підготовлений вступником до аспірантури, в якому обґрунтовується тематика майбутнього дослідження, його актуальність, стан розробки у вітчизняній та зарубіжній науці, можливі шляхи розв’язання поставлених задач тощо.
Оцінювання дослідницької пропозиції відбуватиметься на вступному іспиті зі спеціальності як його складова.