ОСНОВНІ НАУКОВІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ:

 • економіка природокористування та природно-техногенна безпека;
 • економічна ефективність використання, охорони та відтворення природно-ресурсного потенціалу;
 • стратегія сталого розвитку України та її регіонів.

У рамках основних наукових напрямів діяльності інституту здійснюються дослідження за наступною фундаментальною і прикладною тематикою:

 • методологічні засади сталого господарювання;
 • економічні механізми ревіталізації малих річок;
 • потенціал підприємництва у сфері природокористування;
 • екосистемні платежі як інструмент забезпечення сталого розвитку територій;
 • екологічно безпечне природокористування у повоєнний період відновлення України.

Інститут здійснює координацію досліджень наукових установ у рамках Цільової програми наукових досліджень Відділення економіки НАН України «Траєкторія сталого розвитку України до 2030 року», науковим керівником якої призначений директор ДУ ІЕПСР НАН України академік НААН України М.А. Хвесик (відповідно до постанови Президії НАН України «Про стан та перспективи виконання цільових програм наукових досліджень відділень НАН України» № 125 від 07.07.2016).

Практично всі науково-дослідні роботи інституту виконуються з орієнтацією на використання їхніх результатів органами державної влади, місцевого самоврядування, відомствами України.

Цільова програма наукових досліджень
«Траєкторія сталого розвитку України до 2030 року»

З 2017 року Відділенням економіки НАН України започатковано дослідження в рамках цільової програми наукових досліджень «Траєкторія сталого розвитку України до 2030 року»(терміни виконання: 2017–2021 роки), науковим керівником якої згідно з постановою Президії НАН України від 07.07.2016 р. № 125 призначений академік НААН України Хвесик М.А.

У виконанні досліджень за програмою беруть участь такі інститути, як: Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»; Інститут економіко-правових досліджень НАН України; НДЦ індустріальних проблем розвитку НАН України; Інститут економіки промисловості НАН України; Інститут регіональних досліджень НАН України; Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України.

Мета Програми:
формування моделі переходу національної економіки на траєкторію сталого розвитку до 2030 року в умовах загострення екзогенних ризиків, посилення природно-ресурсних обмежень та поглиблення інституціональних перетворень.

Основні завдання Програми:

 • формування парадигмального концепту переходу національного господарства України на траєкторію сталого розвитку;
 • розробка методологічного та економіко-організаційного забезпечення формування і використання соціального потенціалу сталого розвитку та модернізації соціальної інфраструктури регіонів України;
 • обґрунтування стратегічних пріоритетів та формування інституціонального підґрунтя нарощення природно-ресурсної бази сталого розвитку України через запровадження сучасного інструментарію фінансово-економічного регулювання природокористування;
 • розробка теоретико-методологічних засад подолання структурних деформацій в промисловому комплексі національної економіки у зв’язку із загостренням екзогенних ризиків та кон’юнктурними циклами на світових сировинних ринках;
 • формування методологічного інструментарію інноваційно-технологічної модернізації національного господарства як необхідної передумови зміцнення господарської та енергетичної самодостатності;
 • формування концепту використання інвестиційного потенціалу стратегічних ринків України в умовах переорієнтації зовнішньоекономічних пріоритетів;
 • удосконалення економіко-правових засад модернізації адміністративно-територіального устрою, децентралізації влади та реформи місцевого самоврядування і впровадження корпоративних, кластерних та інших форм публічно-приватного партнерства розвитку територіальних громад;
 • формування теоретико-методологічних засад фінансової децентралізації як необхідної передумови переходу регіонів України на траєкторію сталого розвитку;
 • розробка наукових засад формування самодостатніх територіальних громад гірських територій в умовах транскордонного співробітництва;
 • формування систем управління природно-техногенною та екологічною безпекою в умовах децентралізації влади в контексті вибору траєкторії сталого розвитку регіонів України.

Потенційні споживачі результатів виконання програми:
Верховна Рада України, Адміністрація Президента України, Кабінет Міністрів України, інші центральні органи виконавчої влади, державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, вищі навчальні заклади, науково-дослідні установи, суб’єкти господарювання.