ПРО ІНСТИТУТ

Державна установа “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України” створена постановою Президії НАН України № 309 від 03.11.2010 р. Підпорядкована Національній академії наук України і входить до складу Відділення економіки НАН України.

Повне найменування інституту згідно із статутом: українською мовою – Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»; російською мовою – Государственное учреждение «Институт экономики природопользования и устойчивого развития Национальной академии наук Украины»; англійською мовою – Public Institution “Institute of environmental economics and sustainable development of the National academy of sciences of Ukraine”.

Скорочене найменування: українською мовою – ДУ ІЕПСР НАН України; російською мовою – ГУ ИЭПСР НАН Украины; англійською мовою – PI IEESD of the NAS of Ukraine.

Інститут створений та діє з метою проведення наукових досліджень, спрямованих на отримання та використання нових знань у галузі економіки природокористування та сталого розвитку, доведення наукових і науково-технічних знань до стадії практичного використання, забезпечення економічного обґрунтування формування і реалізації державної політики у сфері використання та охорони природних ресурсів і сталого розвитку України, провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти та підготовки висококваліфікованих наукових кадрів, задоволення соціальних, економічних і культурних потреб та інноваційного розвитку держави.

В установі функціонують учена рада, аспірантура і докторантура та спеціалізована вчена рада Д 26.256.01 із правом захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук, а також рада молодих учених і науково-видавнича рада.

Згідно із наказом Міністерства освіти і науки України від 8 липня 2016 року № 816 інститутом започатковано провадження освітньої діяльності на третьому (науково-освітньому) рівні вищої освіти в галузі знань Соціальні та поведінкові науки (05), спеціальність 051 Економіка, та отримано відповідну ліцензію.

Серед науковців інституту – один академік НАН України та один академік НААН України, 13 докторів та 25 кандидатів наук, 8 професорів, три заслужені діячі науки і техніки України.

Організаційна структура інституту включає п’ять наукових та науково-організаційний відділи, адміністративно-господарський підрозділ (відділ кадрів, бухгалтерія, канцелярія, господарська частина), дільниця оперативного друку.

В установі систематично проводяться методологічні семінари, круглі столи, науково-практичні конференції.

Фахівці інституту мають багаторічний досвід у сфері наукового обґрунтування екологозбалансованого соціально-економічного розвитку України та її регіонів і готові до плідної співпраці з усіма зацікавленими міністерствами, відомствами й установами.

Відповідно до статті 11 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та постанови Кабінету Міністрів України від 07.04.1998 № 469 «Про затвердження Положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ» з метою оцінювання ефективності діяльності наукових установ, їх внесення до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, проведено атестацію ДУ ІЕПСР НАН України, результати якої затверджено постановою Президії НАН України від 13.01.2016 № 7.

Інститут внесено до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, про що Міністерством освіти і науки України видане свідоцтво серія НВ № 02272 від 28 березня 2017 року.

Свідоцтво

На виконання постанов Президії НАН України від 25.12.2013 № 187 «Про схвалення Концепції розвитку Національної академії наук України на 2014–2023 роки» та від 07.05.2014 № 107 «Про затвердження Плану з реалізації завдань і заходів Концепції розвитку НАН України на 2014–2023 роки» розроблено та схвалено вченою радою Стратегію розвитку та перспективні напрями наукової і науково-технічної діяльності інституту.