ПРО ІНСТИТУТ

Державна установа “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України” створена постановою Президії НАН України № 309 від 03.11.2010 р. Підпорядкована Національній академії наук України і входить до складу Відділення економіки НАН України.

Повне найменування інституту згідно із статутом: українською мовою – Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»; російською мовою – Государственное учреждение «Институт экономики природопользования и устойчивого развития Национальной академии наук Украины»; англійською мовою – Public Institution “Institute of environmental economics and sustainable development of the National academy of sciences of Ukraine”.

Скорочене найменування: українською мовою – ДУ ІЕПСР НАН України; російською мовою – ГУ ИЭПСР НАН Украины; англійською мовою – PI IEESD of the NAS of Ukraine.

Інститут створений та діє з метою проведення наукових досліджень, спрямованих на отримання та використання нових знань у галузі економіки природокористування та сталого розвитку, доведення наукових і науково-технічних знань до стадії практичного використання, забезпечення економічного обґрунтування формування і реалізації державної політики у сфері використання та охорони природних ресурсів і сталого розвитку України, провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти та підготовки висококваліфікованих наукових кадрів, задоволення соціальних, економічних і культурних потреб та інноваційного розвитку держави.

В установі функціонують учена рада, аспірантура і докторантура та спеціалізована вчена рада Д 26.256.01 із правом захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук, а також рада молодих учених і науково-видавнича рада.

Згідно із наказом Міністерства освіти і науки України від 8 липня 2016 року № 816 інститутом започатковано провадження освітньої діяльності на третьому (науково-освітньому) рівні вищої освіти в галузі знань Соціальні та поведінкові науки (05), спеціальність 051 Економіка, та отримано відповідну ліцензію.

Серед науковців інституту – академік НАН України, член-кореспондент НАН України та академік НААН України, 18 докторів і 17 кандидатів наук, 8 професорів, чотири заслужені діячі науки і техніки України.

Організаційна структура інституту включає п’ять наукових відділів та відділ організації та координації наукових досліджень, адміністративно-господарський підрозділ (відділ кадрів, бухгалтерія, канцелярія, господарська частина), дільниця оперативного друку.

В установі систематично проводяться методологічні семінари, круглі столи, науково-практичні конференції.

Фахівці інституту мають багаторічний досвід у сфері наукового обґрунтування екологозбалансованого соціально-економічного розвитку України та її регіонів і готові до плідної співпраці з усіма зацікавленими міністерствами, відомствами й установами.

На виконання постанов Президії НАН України від 25.12.2013 № 187 «Про схвалення Концепції розвитку Національної академії наук України на 2014–2023 роки» та від 07.05.2014 № 107 «Про затвердження Плану з реалізації завдань і заходів Концепції розвитку НАН України на 2014–2023 роки» розроблено та схвалено вченою радою Стратегію розвитку та перспективні напрями наукової і науково-технічної діяльності інституту.

За результатами державної атестації наукових установ інститут включено до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави (наказ МОН України від 04.09.2020 № 1107).